🚀 Συναλλασσόμενοι

Εταιρίες

Βασική ενότητα για διαχείριση των πελατών, των σταθερών στοιχείων των επιχειρήσεων που έχουν πελατειακή σχέση με την επιχείρηση.

Προμηθευτές

Βασική λειτουργική ενότητα και αφορά την καταγραφή / διαχείριση προμηθευτών και ισχύει ότι και για την ενότητα των Εταιρειών.

Επαφές

Αφορά την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων όλων των ανθρώπων που σχετίζονται με την επιχείρηση και έχει αναφορά σε άλλες ενότητες.

Υποψήφιοι Πελάτες

Βασική λειτουργική ενότητα αφορά την διαχείριση των πελατών και καταγραφή των σταθερών στοιχείων των επιχειρήσεων και πελατών.

Συνεργάτες/ Πωλητές

Προσαρμοσμένες ενότητες για την καταχώρηση στοιχείων συνεργατών, πωλητών, managers, εισπρακτόρων κ.α. συναλλασσόμενων.

🚀 Αγορές & Πωλήσεις

1η Επαφή

Αφορά τις πρώτες καταγραφές των υποψηφίων πελατών αλλά και των πελατών μίας πιθανής πώλησης, από διάφορες προωθητικές καμπάνιες.

Προσφορές Πωλήσεων

Αφορά τις πρώτες καταγραφές των υποψηφίων πελατών αλλά και των πελατών μίας πιθανής πώλησης, από διάφορες προωθητικές καμπάνιες.

Παραγγελίες Πωλήσεων 

Αποτελεί φυσική συνέχεια της ενότητας Προσφορές Πωλήσεων. Καταγράφει την παρακολούθηση, ιχνηλάτηση όλων των προϊόντων / υπηρεσιών.

Παραστατικά Πωλήσεων

Βασική λειτουργική ενότητα για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή όλων των εμπορικών απαιτούμενων συναλλαγών που αφορούν τις πωλήσεις.

Παραστατικά Αγορών

Βασική λειτουργική ενότητα για την ολοκληρωμένη διεξαγωγή όλων των εμπορικών απαιτούμενων συναλλαγών που αφορούν τις  Αγορές.

🚀 Αποθήκη

Είδη

Διαχείριση των ειδών της αποθήκης και καταγραφή των σταθερών στοιχείων που τα χαρακτηρίζουν όπως περιγραφές, τιμές, barcode, κωδικούς κ.λ.π.

Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και πλήρης καταγραφή των υπηρεσιών που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Τιμοκατάλογοι

Η ενότητα δίνει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης και απόδοσης διαφορετικών τιμών για τα είδη και υπηρεσίες της επιχείρησης σας.

Καμπάνιες

Στην ενότητα αυτή, οι καμπάνιες προσφέρουν στο τμήμα μάρκετινγκ τη δυνατότητα προγραμματισμού και εκτέλεσης μαζικών εκστρατειών μάρκετινγκ.

Πολλαπλές Αποθήκες

Επέκταση της ενότητας Είδη, έτσι ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης απεριόριστων αποθηκευτικών χώρων.

🚀 Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές

Ταμειακές Κινήσεις

Βασική ενότητα της εμπορικής δραστηριότητας για τη διαχείριση των εισπράξεων / πληρωμών και άλλων εισροών / εκροών της επιχείρησης.

Προυπολογισμοί

Συμπληρωματική ενότητα σχεδόν σε όλες τις ενότητες όπου καταχωρούνται οικονομικές αξίες για τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησής σας.

🚀 Διαχείριση Έργων

Έργα

Πρόκειται για Βασική ενότητα για την καταχώριση των κύριων στοιχείων ενός έργου, για την δυναμική διαχείριση, έλεγχο της διάρθρωσης του περιεχομένου του.

Εργασίες

Βασική ενότητα και αφορά τις προγραμματισμένες εργασίες με συγκεκριμένους στόχους, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης, πιθανό προϋπολογισμό, πρόοδο κλπ.

Ορόσημα

Ενότητα για την καταγραφή κομβικών ή κρίσιμων σημείων του έργου.

Gantt Chart

Ενότητα απεικόνισης των έργων με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.

🚀 Γραφείο Κίνησης (Help Desk & Back offices)

Τεχνική Υποστήριξη

Βασική ενότητα που αφορά όλη την υποστήριξη μετά την πώληση. Η καταχώρηση μπορεί να δημιουργηθεί από webforms, τερματικά(tablets, smartphones) ακόμα από emails και υπό συνθήκες από sms.

FAQ

Συμπληρωματική ενότητα και λειτουργεί ως το σημείο αποθήκευσης όλων των ερωτήσεων / απαντήσεων που σας ζητούν συχνά οι πελάτες σας.

Περιουσιακά Στοιχεία

Τα περιουσιακά στοιχεία βοηθάνε στο κέντρο υποστήριξης ελέγχοντας μεμονωμένα προϊόντα της επιχείρησης που βρίσκονται σε εκθέσεις και επιδείξεις, όσο και περιουσιακά στοιχεία πελατών που έχουν σταλεί στην επιχείρηση για έλεγχο ή επισκευή (π.χ οχήματα(αυτοκίνητα, σκάφη κ.α.)), mobile phones, H/Y κ.α.).

Συμβάσεις

Βασική ενότητα για σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμβόλαια κ.α. για την παροχή υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους που υπάρχει πελατειακή σχέση.

🚀 Εργασίες & Ημερολόγια

Ημερολόγια

Βασική ενότητα με προσωπικό και κοινό ημερολόγιο για την προσωπική οργάνωση του χρόνου όσο και τον συντονισμό των τμημάτων ή ομάδων της επιχείρησης. Επιπλέον μπορούν οι managers ή το Γραφείο κίνησής να μοιράζει και να παρακολουθεί τα γεγονότα(Events) και τα καθήκοντα(To-Dos) των εργαζομένων.

Γεγονότα

H Ενότητα αφορά την καθημερινότητα την επιχείρησης καταχωρώντας συναντήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις κ.α. γεγονότα δηλ. με χρονική έναρξη και λήξη. Δύναται να συνδεθεί με ημερολόγια της Google.

Καθήκοντα (ΤoDo)

Αφορά τις καθημερινές λίστες εργασιών.

🚀 Αναφορές

Ημερολόγια

Κύρια ενότητα που παρέχει, τη δυνατότητα απεικόνισης και εξαγωγής δεδομένων. Περιλαμβάνει πίνακες αναφοράς, Συνοπτικές και λεπτομερείς εκθέσεις, Αναφορές Matrix καθώς και κατασκευή προσαρμοσμένων αναφορών(SQL custom report). Επιπλέον δύναται η αποστολή email μέσα από χρονοδιάγραμμα εργασιών.

🚀 Εσωτερική Οργάνωση

Αλληλογραφία

Βασική ενότητα που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό και επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν σχετικές με το CRM ενέργειες για διαχείριση στα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έγγραφα

Ενότητα για την μεταφόρτωση εγγράφων είναι εσωτερικά (στον server) ή εξωτερικά αρχεία (από smartphones,tablets Η/Υ)

Κάδος Ανακύκλωσης

Ενότητα που λειτουργεί ως βάση για όλα τα αρχεία που έχουν διαγραφεί και σας βοηθά να τα επαναφέρετε όταν απαιτείται.